Referenssit

Lahti Precision hakee kasvua

Lahti Precision toimittaa punnitus- ja annostusratkaisuja ja kokonaisia laitoksia eri teollisuudenaloille. Ratkaisut koostuvat punnitukseen, annostukseen ja irtomateriaalien käsittelyyn sekä näiden automatisaatioon liittyvistä tuotteista ja palveluista. Taustalla vaikuttaa pitkät perinteet ja vahva osaaminen – ensimmäinen vaaka syntyi 100 vuotta sitten! Globaali markkina on hyvin suuri, mutta kasvupotentiaalin hyödyntämiseen kytkeytyvät tutut haasteet: kilpailussa erottautuminen ja liiketoiminnan skaalaaminen tehokkaasti ja kannattavasti.

Logo2Sitoutuminen tavoitteisiin yhdessä työstämisen kautta

Kasvupotentiaalin hyödyntäminen vaatii määrätietoista ponnistelua yrityksen koko johdolta. Strategiset tavoitteet tulee jakaa yhdessä siten, että kukin tuntee ne omikseen. Hyvä tapa varmistaa tämä on panostaa riittävästi johtoryhmätyöskentelyyn, jolloin tunnistetaan alusta asti kasvuun liittyvät haasteet ja mietitään yhdessä keinot kiertää rajoitteet. Kun strategia, sen tavoitteet ja sen toteutuksen reunaehdot työstetään yhdessä, voi niihin sitoutua myös henkilökohtaisella tasolla. Aedonin määrittelemä strategian Kova Ydin tarjoaa erinomaiset lähtökohdat juuri tällaiseen työskentelyyn.

”Yhteisissä työpajoissa käytettyjen Kova Ydin välineiden avulla tunnistettiin yrityksen kriittiset menestystekijät ja liiketoiminnan kehityksen painopistealueet.” Näin strategiatyötä kuvaa Lahti Precision toimitusjohtaja Juhana Ylikojola.

Kasvuoptioiden kriittinen arviointi

Kasvuoptioiden listaaminen johtaa helposti runsaudenpulaan: erilaisia ideoita ja kasvumahdollisuuksia tunnistetaan useita, mutta riittävän fokuksen löytäminen vaatii systematiikkaa. Kyse ei ole vain tavoitellun lisämyynnin paalutuksesta, vaan yhtä lailla epävarmuuksien ja riskien tunnistamisesta, yrityksen kyvykkyyksien arvioinnista sekä viime kädessä tarvittavien investointien hahmottelusta. Kaikki tämä voidaan myös numeroistaa, mutta se edellyttää kasvuoptioiden laadullisen luonteen hyvää tuntemista.

”Ensimmäisessä vaiheessa tehty strategiatyö loi vahvan pohjan kasvuoptioiden arvioinnille.”, jatkaa Juhana Ylikojola.

Kasvustrategia toteutuu vain tekemällä

Yrityksen menestymisen kannalta on tärkeää, että tehdään oikeita asioita ja että tehdään asioita oikein. Edellisessä kyse on pitkälti juuri strategisista valinnoista, mutta jälkimmäinen vaatii vielä lisäponnistuksen. Tekemisen tehokkuus on kriittistä – varsinkin kasvustrategian toteutuksen kohdalla. Yksi tehokkuuden varmistamisen tavoista on liiketoiminnan kehityksen systematisointi projektoinnin avulla. Tällöin määritellään projekteittain selkeät vastuut, tavoitteet, aikataulu ja resurssointi. Vain tältä pohjalta tehty johtaminen, raportointi ja ohjaus saattavat kasvustrategian toteutuksen kestävälle pohjalle.

Lisätietoja:
www.lahtiprecision.com/fi/etusivu
www.aedon.fi/ratkaisut

 

Beneq Oy – Strategialla johtaminen dynaamisessa ympäristössä

Yrittäjähenkisyys ja ripeä liike on yksi tärkeä tekijä Beneq Oy:n vahvan kasvun takana. Kun kasvuun yhdistyy äärimmäisen dynaaminen toimiala ja kiihtyvät liiketoimintaympäristön muutokset, asettaa se uusia vaatimuksia strategiselle johtamiselle.

Konkreettinen ja ytimekäs strategia

Jatkuvat muutokset johtavat helposti siihen että strategia jää taka-alalle tai yleistyy aina siihen pisteeseen asti, ettei strategian voi enää katsoa ohjaavan yritystä. Beneq:issä havaittiin kuitenkin että tilanne vaatii juuri päinvastaista: ”Vahva kasvu ja kiihtyvät liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät strategialta selkeyttä ja konkretiaa”, toteaa Beneqin toimitusjohtaja Sampo Ahonen.

Liiketoiminnan systemaattinen kehitys

Tuloksiin päästään kun kirkkaaseen strategiaan yhdistyy strategialla johtaminen ja liiketoiminnan systemaattinen kehitys. ”Aedonin strategialla johtamisen menetelmä auttoi luomaan puitteet ja käytännöt Beneqin strategialla johtamiselle käytännössä.” jatkaa Sampo Ahonen.

Aedonin strategialla johtamisen menetelmä ja sen perustana toimiva visualisoitu strategian Kova ydin tarjosivat ratkaisun Beneq:in tunnistamiin strategisen johtamisen tarpeisiin. Työpajamoodissa Beneqin liiketoimintojen strategiat kuvattiin Cone Made järjestelmää hyödyntäen visuaaliseksi kokonaisuudeksi, joka luo pohjan liiketoiminnan kehittämiselle. Projektissa luotiin myös kehityssuunnitelma ja konkreettisia käytäntöjä johtoryhmille ohjata ja kehittää liiketoimintaa ja näin varmistaa strategian kannalta oleellisten askeleitten toteutuminen ja vaikuttavuus.

 

Lisätietoja:

Beneq Oy
Aedon Oy Ratkaisut
Cone Made ohjelmisto

 

Nokian Henkilöautonrenkaat kiteytti ja visualisoi strategian

Nokian Renkailla on pitkät strategisen suunnittelun perinteet ja vahvaa osaamista sen eri osa-alueilla. Liiketoiminnan tulos on ollut hyvä ja toiminta tehokasta. Samaan aikaan on kuitenkin noussut esiin tarve strategian viestinnän parantamiseen ja sen toteutukseen liittyvien käytäntöjen terävöittämiseen.

Strateginen johtaminen alkaa viestinnästä

Johtaminen on suurelta osin viestintää eikä strategia tee tässä poikkeusta, pikemminkin päinvastoin. Liiketoimintastrategiaan liittyy usein laaja-alaisuutta ja monimutkaisuutta, ja samalla on tarve varmistaa hyvä yhteinen käsitys strategian perusolettamuksista, sen sisällöstä sekä siihen kirjatuista tavoitteista. Nokian Henkilöautonrenkaat yksikön kiteytetty ja visualisoitu strategian Kova ydin antaa hyvät lähtökohdat strategiaviestintään sidosryhmästä ja kohdeyleisöstä riippumatta.

Liiketoiminnan kehityksen systematisointi nojaa strategiaan

Strategian kuvaustavan merkitys ei kuitenkaan liity vain viestintään, vaan strategisen johtamisen tarkoitus on viime kädessä varmistaa strategian tehokas toteutuminen. Tällöin oleellisinta on, että strategia todella ohjaa yrityksen ja sen henkilöstön toimintaa. Hyvää viestintää tarvitaan tavoitteiden kirkastamiseen, mutta tuon lisäksi tulee tunnistaa liiketoiminnan kehityksen painopistealueet.

Strategialla johtamisen menetelmä Aedon Oy:n tarjonnan ytimessä

Strategiseen johtamiseen liittyviä osa-alueita on paljon. Kiinnittämällä aluksi huomio strategian muotoon, päästiin Aedon Oy:n strategialla johtamisen menetelmää hyödyntäen myös Nokian Renkaiden tapauksessa nopeasti kiinni konkreettisiin strategian sisältöasioihin. Strategialla johtamisen menetelmä kattaakin kaiken sen millaisilla välineillä, keinoilla ja tavoilla varmistetaan yrityksen strategian toteutuminen – samalla huomioiden liiketoimintaympäristön vaatimukset ketteryydelle ja jatkuvalle strategiselle oppimiselle.

Lisätietoja:
Nokian Henkilöautonrenkaat
Aedon Oy ratkaisut

 

PixMill Groupin strategian Kova ydin tarjoaa platformin

Suomen johtaviin visuaalisen ilmeen tekijöihin kuuluva PixMill Group kuvasi strategiansa käyttäen kiteytykseen ja visualisointiin perustuvia menetelmiä. Strategian uuden kuvaustavan merkitys ja arvo tunnistettiin erityisesti sen tarjoaman ”platformin” kautta.

Modernilla tavalla kuvattu strategia tarjoaa alustan, jonka pohjalta moni asia on nyt mahdollista:

  • strategiaviestintä tehostuu oleellisesti konkretisoinnin ja merkitykselliseksi tekemisen kautta
  • liiketoiminnan moninaiset kehitystarpeet voidaan tunnistaa ja priorisoida entistä paremmin
  • uudet strategiset avaukset helpottuvat kun lähtökohta on kirkas ja vaihtoehtojen ja valintojen reunaehdot ja vaikutukset ovat selvästi näkyvillä

”Nyt tehty pohjatyö ja saavutettu etappi antaa meille hyvät välineet työstää aukenevia strategisia mahdollisuuksia ja kehittää liiketoimintaamme strategian pohjalta”, toteaa PixMill Groupin toimitusjohtaja Matti Laajarinne.

”Panimme mielihyvää tuntien merkille, että strategian kuvaustavasta liikkeelle lähtenyt projekti johti nopeasti strategian sisältöön liittyviin uusiin oivalluksiin. Strategialla johtaminen, myös laajasti ymmärrettynä, toteutuu nyt entistäkin aidommin”, lisää Antti Pikkusaari Aedon Oy:stä.

_

Lisätietoja:
PixMill Group
Aedon Oy ratkaisut

 

Tieturi Oy:n strategian kova ydin luo vankan perustan

Strategian konkretisointi osaksi yrityksen arkea ja strategian todellisen ohjausvaikutuksen varmistus kangertelevat monissa yrityksissä. Liiketoimintaympäristön nopeissa muutoksissa perinteinen tapa luoda ja jalkauttaa strategiaa ei enää toimi koska strategian luominen ja toteuttaminen pitää pystyä tekemään samanaikaisesti. Liiketoiminnan kehittäminen vaikeutuu kun lukuisista tärkeistä hankkeista ei aina kyetä tunnistamaan strategian toteutumisen kannalta kriittisimpiä.

Strategian kovan ytimen kirkastuksen kautta strategialla johtamiseen

Kuten yhä useammalla toimialalla tänään, myös Tieturin valmennus- ja koulutuspalvelujen toimintaympäristöä määrittää jatkuvasti kiihtyvä muutos. Näissä oloissa Tieturin menestyksen jatkaminen edellyttää kykyä reagoida muutoksiin ja hyödyntää ne ja usein myös itse johtaa muutosta. Muutosten keskellä strategian kuvauksen tulee olla ytimekäs ja joustava. Tieturin strategian kovan ytimen muodostaa kuvaukset siitä, miten Tieturi synnyttää arvoa asiakkailleen, miten Tieturi erottautuu kilpailijoistaan ja millä tekemisellä Tieturin kilpailukyky varmistetaan myös jatkossa. ”Toiminnan kautta kuvaamalla strategiastamme tulee merkityksellinen joukoillemme ja se saadaan osaksi arkea aivan eri tavalla kuin perinteisillä strategisoinnin keinoilla”, toteaa Tieturin toimitusjohtaja Christoffer Wasastjerna.

Aedonin fokus ja osaaminen osuu suoraan tunnistamaamme tarpeeseen. Työpajamuodossa työskennellen saimme yhdessä kuvattua Tieturin strategian kovan ytimen visualisoiduksi kokonaisuudeksi. Verkkopohjaista ConeMade järjestelmää hyödyntäen varmistamme myös jatkossa, että strategia on helppo viestiä ja ylläpitää. Tärkeintä on kuitenkin se, että syntynyt strategian kova ydin luo vankan pohjan Tieturin liiketoiminnan systemaattiselle kehittämiselle. Jatkuvien muutostenkin keskellä varmistuu, että kehittäminen ja tavoitteet lähtevät aina strategian toteuttamisesta – näin pääsemme hyvin konkreettiseen strategialla johtamiseen. Aedon auttoi meitä merkittävällä tavalla muuttamaan strategiatyömme sisältöä ja menetelmiä ja näin keskittymään Tieturin kehittämisen ja menestyksen kannalta oleelliseen.” Christoffer täydentää.

Strategian kova ydin luo pohjan liiketoiminnan systemaattiselle kehittämiselle

”Loimme yhdessä Tieturin strategian kovan ytimen hyödyntäen Cone Made järjestelmän peruselementtejä eli liiketoiminnan mallinnusta, kilpailukentän kuvausta sekä strategian toiminnallistamista. Kukin elementti kuvaa kiteytetyllä ja visualisoidulla tavalla Tieturia kokonaisuutena ja kullakin on tärkeä roolinsa yrityksen johtamisessa. Työpajassa yhdessä työstäen syntyi tiimille yhteinen käsitys yrityksestä kokonaisuutena, mikä omalta osaltaan varmistaa, että johtaminen keskittyy koko liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.” Näin Tieturin strategian kova ydin –ratkaisun kuvaa Aedon Oy:n senior partner ja hallituksen puheenjohtaja Petri Seppänen.

Lisätietoja:
Tieturi Oy
Aedon Oy Ratkaisut
Cone Made ohjelmisto

Blancco Oy hallitsee kasvun strategialla aidosti johtaen

Strategian kytkeminen osaksi yrityksen arkea on haaste, jonka kanssa lähes kaikki organisaatiot kamppailevat. Kriittiseksi asia tulee silloin, kun yrityksen kasvu edellyttää jatkuvaa ja monipuolista liiketoiminnan kehittämistä. Koska tällöin jo pelkkä operatiivinen johtaminen tahtoo viedä kaiken käytettävissä olevan ajan, muodostuu liiketoiminnan kehityksen riittävä ja oikea fokus erityisen tärkeäksi.

Kiteytetyllä ja visualisoidulla strategialla pyörän selkään

”Blanccon kasvu on ollut viimeiset vuodet ripeää, mutta suorituskeskeistä, ja kasvun johtaminen Excel- ja Powerpointpohjaista. Kaiken kiireen keskellä yrityksen johdolla ei ole ollut aikaa lopettaa polkupyörän vierellä juoksemista ja hypätä selkään ja alkaa polkea. Sinällään tarkkaan laaditun tekstimuotoisen strategian kristallisointi, kiteytys ja visualisointi eivät koskaan ole olleet priorisointilistan kärjessä.” Näin kuvaa Blanccon tilannetta yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Kim Väisänen.

”Aedonin kanssa tehokkaassa workshoptyöskentelyssä yrityksen strategia purettiin, palasteltiin ja kirkastettiin verkkopohjaiseksi visualisoiduksi kokonaisuudeksi, jonka avulla esimerkiksi tärkeimpien kehitysprojektien seuranta ja hallinta onnistuu CodeMade työkalun kautta. Omat kriteerini hyvälle konsultointityölle on siinä, että konsultti pystyy sekä terveesti kyseenalaistamaan vallitsevia käytäntöjä että tarjoamaan eväitä tulevaisuuden rakentamiseksi. Tässäkin suhteessa projektia voidaan pitää onnistuneena, ja sillä on oikeita, tosielämän yhtymäkohtia yrityksen jokapäiväiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen”, Kim Väisänen lisää.

Liiketoiminnan kehityksen systematisointi on kriittistä

”Sovelsimme Blanccon kanssa Cone Made ratkaisun peruselementtejä eli liiketoiminnan mallinnusta, kilpailukentän kuvausta sekä strategian toiminnallistamista – kaikki nämä kiteytetysti ja visualisoidusti tehokas viestintä mahdollistaen. Kaikilla luoduilla välineillä on tärkeä roolinsa yrityksen johtamisessa, mutta aivan erityinen merkitys niillä on liiketoiminnan kehityksen ohjauksessa. Ilman strategian selkeää ja ymmärrettävää kuvausta on lukuisten liiketoiminnan kehitystarpeiden priorisointi ja kehitysprojektien tehokas johtaminen lähes mahdotonta. Huolellisesti tehty Cone Made ratkaisu antaa avaimet liiketoiminnan kehityksen systematisointiin.” Näin Cone Made for Blancco –ratkaisun kuvaa Aedon Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Antti Pikkusaari.

”Panimme suurella tyydytyksellä merkille, että Blanccon jo vuosia jatkunut menestystarina näyttäisi saavan jatkoa. Nyt kasvun ja kansainvälistymisen edellyttämä liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen saadaan vahvaan otteeseen, sillä Cone Made for Blancco –ratkaisu varmistaa operatiivisen johtamisen strategiakytköksen myös käytännössä. Toisin sanoen strategialla aidosti johtaen”, lisää Aedon Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja senior partner Petri Seppänen.

Lisätietoja:
www.blancco.com
www.aedon.fi
www.coneadvisor.fi

Aedon Oy mukana liikkeenjohdon valmennuksissa

Aalto Start-Up Center

Aalto Start-Up Center kehittämisohjelmassa kuvattiin yrityshautomon asiakkaiden liiketoimintamallit, toiminnallistettiin strategia strategiamallin avulla sekä määriteltiin tärkeimmät strategiset tavoitteet ja liiketoiminnan kehitysprojektit.

Asiakkaiden liiketoiminnan tilanne huomioitiin painottamalla lyhyen tähtäyksen seikkoja kuten markkinoille menoa sekä ajankohtaisia liiketoiminnan kehittämistarpeita. Liiketoimintamallia ja strategiaa määriteltäessä pyrittiin samalla myös pitkäjänteisyyteen, eli löytämään mahdollisimman kestävä ja pitkän aikavälin kannattavuuden varmistava tapa toimia.

Ohjelmaan sisältyi yrityskohtaista konsultointia, jota tuettiin sopivalla määrällä valmennusta. Cone Made ohjelmiston avulla luotua oppimisympäristöä hyödynnettiin monipuolisesti.

Markkinointi-instituutti

Osana Markkinointi-instituutin Johtamisen Erikoisammattitutkintoa käsiteltiin strategista johtamista. Sen tiimoilla keskityttiin erityisesti strategisen ketteryyden keskeisiin teemoihin. Erityisesti haluttiin kirkastaa sitä, miksi strateginen ketteryys on niin tärkeää modernissa liiketoimintaympäristössä. Strategista ketteryyttä lähestyttiinkin selviytymisen ja menestymisen edellytyksenä.

Strategisen ketteryyden osa-alueita käytiin läpi sekä kartoitettiin ketteryyden vaatimuksia käytännön johtamiselle ja päätöksenteolle. Koulutuksessa pyrittiin luomaan käsitys siitä, mitkä perinteisen strategisen suunnittelun menetelmistä ja työkaluista ovat vielä relevantteja, mutta samalla korostaen ketteryyden ydintä eli strategista herkkyyttä, dialogia ja oppimista. Strategisen oppimisen osalta havaittiin, että se voi olla sekä suunnittelematonta eli kehkeytyvää että suunnitelmallista markkinassa oppimista.

Haaga-Helia

Haaga-Helian järjestämän Kasvuyrityksen johtaminen -koulutusohjelman puitteissa valmennettiin yli kolmenkymmenen asiakasyrityksen avainhenkilöstöä. Valmennuksen yleisteemana oli strategia, joka jäsentyi konkreettisiin osa-alueisiin sisältäen mm. liiketoiminnan mallinnuksen, kilpailustrategian, strategian mallintamisen ja toiminnallistamisen, sekä liiketoiminnan kehitysprojektien ja keskeisten strategisten tavoitteiden tunnistamisen.

Valmennuksessa läpikäytyä teoriaa konkretisoitiin case-pohjaisilla harjoituksilla. Cone Made oppimisympäristön avulla tehostettiin oppimista tekemällä case-harjoitukset suoraan aitoon johtamisjärjestelmään, mikä auttoi havainnollistamaan opittuja asioita myös operatiivisen johtamisen näkökulmasta.

Spinno

Spinnon hautomoasiakkaiden kanssa käytiin osana Spinno Insight valmennuskokonaisuutta läpi liiketoiminnan mallinnuksen perustekniikat. Valmennuksessa pyrittiin löytämään optimaalinen tasapaino case-esimerkeillä ryyditetyn teorian ja asiakkaiden omien liikeideoiden ja toimivien yritysten akuuttien tarpeiden välillä.

Kuten Aalto Start-Up Centerin tapauksessa, myös Spinnon asiakkaille pyrittiin löytämään liiketoimintamalli, joka tarjoaisi mahdollisimman kestävän pohjan tulevaisuuden menestymiselle ja kasvulle.

Valmennuksessa hyödynnettiin Business Model Canvas työkalua sekä siihen liittyviä liiketoiminnan mallinnuksen menetelmiä.