Lean Business Design maksimoi strategiatyön arvon ja tehon

Kilpailun kiristymisen ja toimintaympäristön monimutkaistumisen myötä on strategialla johtamisesta tullut entistäkin tärkeämpi menestystekijä. Vaikka vanha jako strategian muodostamiseen ja sen jalkauttamiseen pätee periaatteessa edelleen, on kokonaisuus aikaisempaa sumuisempi.

Nopeiden muutosten myötä on johtamisen kompleksisuus kasvanut. Ratkaisuksi on ehdotettu muun muassa pitkä päätyyn ja perään -metodia eli strategiatyöstä kokonaan luopumista. Aedonin näkemyksen mukaan moisessa lonkalta ampumisessa on kyse lähinnä luovuttamisesta vaikean haasteen edessä. Systematiikan ei tarvitse merkitä raskautta – muuttuneiden olosuhteiden myötä asiat pitää vain tehdä entistä fiksummin.

Lean Business Design – tuloksia tehokkaasti

Kiteytystä ja visualisointia tukevat välineet yhdistettynä optimoituihin ja hyviksi havaittuihin menetelmiin luovat pohjan tehokkaalle strategiatyölle. Ison kuvan hahmotukseen ja liiketoiminnan kulmakivien tunnistukseen kytkettynä ne mahdollistavat minkä tahansa strategiateeman työstämisen.

Lean – Arvon synnyttäminen systemaattisesti parhaita välineitä ja optimoituja menetelmiä hyödyntäen. Keskittyminen arvoa tuottaviin osa-alueisiin kaikki turha ja ylimääräinen karsien. Joustavuutta ja tehokkuutta modulaaristen ratkaisukomponenttien avulla.

Business – Liiketoiminnan kokonaisvaltainen tarkastelu, jossa huomioidaan sekä ulkoiset että sisäiset tilannetekijät. Ulkoisia tilannetekijöitä edustavat seikat kuten asiakkaiden odotukset, kilpailijoiden toimet ja teknologiamuutokset. Sisäiset tilannetekijät liittyvät osaamiseen, prosesseihin ja resursseihin.

Design – Muotoilua ja suunnitteluajattelua (Design Thinking). Pelkällä analyysilla voidaan lähinnä optimoida vanhaa liiketoimintaa. Uudet, innovatiiviset ja erottautumista tuovat ratkaisut löytyvät kokonaan toisenlaisella lähestymistavalla: suunnitteluajattelulla. Tarvitaan analyysin ja innovatiivisuuden tasapaino – molempia tulee soveltaa joustavasti tilannetekijät huomioiden.

”Lean Business Design kiteyttää sen, millaiseksi me ymmärrämme moderniin liiketoimintaympäristöön soveltuvan strategiatyön. Kyse on paljon muustakin kuin otsikoinnista tai brändäyksestä. Kyseessä on kokonaisvaltainen toimintamalli, jolla haetaan maksimaalista asiakasarvoa ja kustannustehokkuutta”, kuvaa asiaa toimitusjohtaja Antti Pikkusaari.

Lean Business Design merkitsee parempaa osumatarkkuutta

Osumatarkkuus on strategiatyöllä saavutetun lisäarvon keskeinen tekijä. Osumatarkkuus liittyy sekä työstettävien strategiateemojen valintaan että niissä tehtyihin löydöksiin eli strategisiin johtopäätöksiin. Kasvustrategian työstö käy esimerkistä: Kasvu on tyypillinen osa liiketoiminnan ydintä, mutta kasvustrategia voi saada hyvin erilaisia ilmenemismuotoja. Yhdelle yritykselle kasvussa on kyse olemassa olevan kilpailukyvyn hyödyntämisestä liiketoimintaa melko suoraviivaisesti skaalaamalla. Toiselle taas kasvun eväät edellyttävät kokonaisvaltaista uusiutumista ja kilpailukyvyn fundamenttien löytämistä muuttuneessa kilpailukentässä.

”Asiakkaittemme kannalta Lean Business Design merkitsee entistä parempaa osumatarkkuutta. Sen avulla pureudutaan nopeasti asiakkaan ongelman ytimeen kokonaisuus ja tilannetekijät huomioiden. Näin voidaan yhdessä tunnistaa optimaalinen ratkaisu asiakkaan tarpeeseen.”, toteaa myyntijohtaja Mika Malkamäki.

Johtaminen ratkaisee lopputuloksen

Lean Business Design ei rajoitu vain strategian muodostamiseen, vaan se luo viitekehyksen strategialla johtamiselle kokonaisuutena. Kiteytystä ja visualisointia tukevat välineet konkretisoivat strategian ja toimivat apuna arjen johtamistilanteissa. Oleellisia komponentteja ovat myös strategian toteutuksen suunnittelu ja tilanteeseen soveltuvien toteutustapojen valinta. Vahva strategiaviestintä on monimutkaisen toimintaympäristön leimaaman liiketoiminnan keskeinen kilpailutekijä. Viestintä ei ole vain onnistuneen toteutuksen perusedellytys, vaan tarpeen myös strategisen oppimisen mahdollistamiseksi. Parhaimmillaan osallistavalla johtamisella on saatu aikaan tilanne, jossa koko organisaatio antaa panoksensa liiketoiminnan kannalta merkityksellisten signaalien tulkintaan ja hyödyntämiseen.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>